1900 6901
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5
https://fiopharm.com.vn/
https://fiopharm.com.vn/catalog/view/